HANDVEST BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GROEP INFOPRO DIGITAL IN BELGIË

De groep Infopro Digital (waarvan Companeo, EBP, EBP Consulting, Bouwkroniek, La Chronique en Infobuild deel uitmaken) is een van de leiders op het gebied van informatieverstrekking aan professionals in Europa. In dit verband verzamelt en verwerkt de groep Infopro Digital tal van persoonsgegevens voor eigen rekening en voor die van zijn klanten en handelspartners.

De groep Infopro Digital zet zich sterk in om te garanderen dat zijn systemen en praktijken voldoen aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit handvest betreffende persoonsgegevens beschrijft de beginselen die de groep Infopro Digital heeft toegepast om aan de verordening te voldoen en om de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt, te beschermen.

Het handvest verduidelijkt ook het algemeen kader van de verwerking van persoonsgegevens binnen de groep Infopro Digital en heeft in die zin tot doel de nodige informatie te verstrekken aan de betrokken personen, in overeenstemming met de geldende regelgeving.

1. Hoe worden de gegevens verzameld?

De groep Infopro Digital verzamelt via zijn activiteiten gegevens waarvan sommige het mogelijk maken natuurlijke personen te identificeren of herkenbaar te maken.

1.1. Rechtsgrondslag voor het verzamelen van gegevens

De wetgeving somt de wettelijke grondslagen op voor het verzamelen van persoonsgegevens, anderszins de legitieme motiveringen van gegevensverzameling. Die wettelijke grondslagen worden in het kader van de door de groep Infopro Digital verzamelde gegevens uiteengezet en/of in herinnering gebracht.

In dit verband kan de groep Infopro Digital persoonsgegevens verzamelen gebaseerd op:

♦ Toestemming van de betrokkene;

♦ Uitvoering van de verplichtingen op grond van een contract;
N.B.: Het verzamelen van persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers is noodzakelijk voor de uitvoering van de voorwaarden van het contract (bv.: abonnement, abonneren op een online-dienst – gratis of tegen betaling…) en om de verlening van de door de betrokken natuurlijke persoon geabonneerde dienst of het aangekocht product te garanderen. Zo is de toestemming van de persoon in deze context niet nodig omdat de verrichte verwerkingen verband houden met de uitvoering van het contract.

♦ Het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke
N.B.: In bepaalde omstandigheden houdt de aard zelf van de door de groep Infopro Digital verleende dienst het verzamelen in van persoonsgegevens van zijn klanten en gebruikers en het doorgeven van die informatie aan aangewezen derden (bv. diensten om personen met elkaar in contact te brengen). De verwerkingen die verband houden met het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke worden in deze veronderstelling beschouwd als een redelijke verwachting van de betrokkene op grond van de beschrijving van de verstrekte dienst. De groep Infopro Digital beoordeelt natuurlijk voortdurend of zijn gerechtvaardigd belang niet teniet wordt gedaan door het belang van de betrokkene of door de eerbiediging van zijn grondrechten en fundamentele vrijheden.

♦ Een wettelijke verplichting die de verwerking verplicht stelt.
N.B.: Het regelgevend kader van een activiteit kan bepaalde verwerkingen en doorgiften van gegevens verplicht stellen: bijvoorbeeld voor de facturering van producten of diensten, opleidingsactiviteiten (presentielijst), enz.

1.2. Manieren van verzamelen:

1.2.1. Verzameling via formulieren

De toegang tot en het gebruiken, downloaden en kopen van of zich abonneren op bepaalde diensten of producten houdt het verzamelen van persoonsgegevens over de potentiële klant of gebruiker in. In deze gevallen verstrekken de personen die de papieren of elektronische formulieren invullen gegevens over zichzelf. Die formulieren geven systematisch de volgende elementen aan:

 • de naam van de verwerkingsverantwoordelijke,
 • de doelstellingen die verband houden met de verrichte verzameling,
 • of het verzamelen noodzakelijk is voor het abonneren op de betrokken dienst of de aankoop van het aangeboden product,
 • mogelijk ander gepland gebruik en de rechtsgrond van de uitgevoerde verzameling;
 • een verwijzing naar de relevante pagina’s van dit handvest over de modaliteiten voor de uitoefening van de rechten door natuurlijke personen, de contactgegevens van de DPO, de regels inzake de bewaartermijn van gegevens, klachtenregelingen bij de toezichthoudende autoriteit, enz.

1.2.2. Verzameling via cookies

We moeten de term “cookies” in de ruime zin van het woord opvatten: alle tracking cookies die bijvoorbeeld tijdens het bezoeken van een website, het lezen van een e-mail, de installatie of het gebruik van software of een mobiele applicatie geplaatst en/of gelezen worden.

Cookies in de vorm van tekstbestanden die tijdens het surfen op de computer van de gebruiker kunnen worden opgeslagen, hebben met name tot doel de navigatie op de sites te vereenvoudigen (automatische authenticatie, personalisering van bepaalde informatie…) of de reclame die tijdens het surfen van de gebruikers wordt weergegeven te personaliseren.

Sommige cookies worden meteen door de groep Infopro Digital op uw computer geplaatst wanneer u op een van hun sites surft. De gebruiker van de site kan het gebruik van die cookies op elk moment weigeren door de parameters van zijn browser aan te passen, met dien verstande dat dergelijke aanpassingen de toegangsvoorwaarden voor producten, inhoud en diensten waarvoor cookies nodig zijn, kunnen wijzigen.

De aanwijzingen om de parameters van uw browser aan te passen zijn opgenomen in Bijlage 1 van dit handvest.

Er worden ook andere cookies op uw computer geplaatst door ondernemingen die niet tot de groep Infopro Digital behoren om de navigatiegegevens van de gebruikers te verzamelen wanneer ze op verschillende sites surfen. De groep Infopro Digital werkt met bepaalde van die ondernemingen. Voor meer informatie nodigen we de gebruikers uit het privacybeleid van die ondernemingen te raadplegen, zoals bijvoorbeeld:

 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Criteo
 • Facebook
 • Linkedin
 • Bing

Overeenkomstig de wettelijke beschikkingen die van kracht zijn informeert de groep Infopro Digital, alvorens een cookie op de computer van een gebruiker te plaatsen of te lezen:

 • de internetgebruikers over het doel van de cookies
 • vragen zij om hun toestemming, indien nodig:
 • wijzen zij de gebruikers op de mogelijkheid om ze te weigeren.

De cookies en tracking cookies die absoluut noodzakelijk zijn om een dienst te verlenen die de gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, vereisen geen voorafgaande toestemming van de gebruikers. Zo vereisen de volgende tracking cookies bijvoorbeeld geen toestemming van de gebruikers:

 • de cookies van het “winkelmandje” op een commerciële site;
 • sessiecookies, voor de duur van een sessie, of blijvende cookies die in sommige gevallen een aantal uur op uw computer blijven staan;
 • authenticatiecookies;
 • sessiecookies die door een mediaplayer zijn aangemaakt;
 • load-balancing cookies;
 • bepaalde analysetools voor het meten van het aantal bezoekers (analytics);
 • blijvende cookies van de personalisering van de gebruikersinterface (taalkeuze of presentatiemogelijkheden).

Alle andere cookies vereisen voorafgaande toestemming en een verzoek om toestemming, bijvoorbeeld:

 • cookies die verband houden met reclame;
 • cookies van sociale netwerken die via de sociale media-knoppen worden aangemaakt wanneer zij persoonsgegevens verzamelen zonder toestemming van de betrokkenen;
 • bepaalde cookies voor het meten van het aantal bezoekers.

Overeenkomstig de aanbevelingen van de CBPL (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) wordt de toestemming verkregen via een banner op de website die de volgende informatie moet bevatten:

 • specifieke doeleinden van de gebruikte cookies;
 • de mogelijkheid om het gebruik van die cookies te weigeren en de parameters te wijzigen door op een link te klikken met “er meer over weten en de cookies parametreren” in de banner
 • voor het feit dat het bijhouden van zijn surfgedrag als toestemming dient voor het plaatsen van cookies op zijn eindapparaat.

In het algemeen moeten de gebruikers die hun computer met andere personen delen ervoor zorgen dat de op hun computer geïnstalleerde cookies verwijderd worden via de instellingen van hun browser.

1.2.3. Verzameling via de telefoon

De groep Infopro Digital verstrekt bepaalde diensten via de telefoon en kan zo persoonsgegevens verzamelen. Wanneer mogelijk wordt het telefonisch contact bevestigd via e-mail, waardoor de betrokkene het gesprek schriftelijk kan bijhouden en zijn rechten op elk moment kan uitoefenen.

1.2.4. Indirecte verzameling

De groep Infopro Digital kan persoonsgegevens verzamelen via derden (zie hoofdstuk 5). In dergelijke gevallen gaat doet de groep Infopro Digital het volgende:

 • een contract opstellen met die derde overeenkomstig de bepalingen van de Verordening;
 • de personen in kennis stellen van de doorgifte van hun gegevens aan de groep Infopro Digital binnen het toepassingsgebied van de verordening;
 • de bron van de gegevens aangeven in zijn bestanden om de traceerbaarheid ervan te waarborgen;
 • informeert de betrokkenen over de modaliteiten voor de uitoefening van hun rechten.

2. Welke soort informatie wordt verzameld?

Sommige van de verzamelde gegevens zijn “persoonsgegevens”, d.w.z. gegevens met betrekking tot personen waardoor deze geïdentificeerd kunnen worden. In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft de groep Infopro Digital het minimaliseringsbeginsel aangenomen voor de verzameling van gegevens en worden dus alleen absoluut noodzakelijke gegevens verzameld voor het nagestreefde doel dat aan de betrokken natuurlijke personen is uiteengezet, waarbij ze al hun rechten kunnen uitoefenen.

De persoonsgegevens die, afhankelijk van de aard van de geleverde diensten of producten, kunnen worden gevraagd, zijn de volgende:

Hoofdzakelijk:

 • uw naam en adres, met inbegrip van uw adres en e-mailadres,
 • uw functie,
 • uw telefoon- en faxnummer,

Indien nodig voor bepaalde producten en diensten:

 • de gebruikte informatica-apparatuur tijdens het surfen,
 • informatie betreffende uw loopbaan (cv, beroepsopleiding, onderscheidingen, enz.), uw locatiegegevens,
 • uw verbindings- en navigatiegegevens (IP-adressen, logs), enz.

3. Waarvoor dienen de verzamelde gegevens?

3.1. Gebruik van de verzamelde gegevens

De groep Infopro Digital mag de persoonsgegevens waarover hij beschikt gebruiken om:

 • commerciële informatie te sturen betreffende zijn producten, promoties, aanbiedingen, en overige informatie met betrekking tot zijn producten of diensten die aangepast zijn aan de interesses van de betrokkenen;
 • doorgeven van informatie over producten en aanbiedingen van derden – klanten of handelspartners van de groep Infopro Digital – in verband met de functie en/of in het kader van een geïdentificeerde interesse in verband met de activiteit van de betrokkene of die van de organisatie waartoe hij behoort;
 • betaalde directories van bedrijven en besluitvormers om hun producten en diensten aan te bieden in verband met hun functies en/of in het kader van een geïdentificeerde interesse in verband met de activiteit van de betrokkene of die van de organisatie waartoe hij behoort;

De groep Infopro Digital zal die persoonsgegevens gebruiken in het kader van zijn activiteiten onder de promotie van zijn eigen producten en diensten vallen, zoals marketing voor rekening van derden. Ze worden enkel binnen de strikte grenzen van de geldende wetgeving gebruikt.

3.2. Wijze van toezending van informatie

Volgens de verzamelde adresgegevens kunnen de groep Infopro Digital en zijn partners informatie op de volgende wijzen toezenden:

 • Een tekstbericht naar een persoon sturen (sms of MMS, kennisgeving, e-mail, en/of alle overige vormen van elektronische berichten);
 • Bericht via sociale netwerken;
 • Telefoon;
 • Per post;
 • Promotionele banner website;
 • Zoekmotor op internet.

3.3. Doel van de verzameling

Het doel van de verzameling wordt systematisch aangegeven wanneer deze rechtstreeks door de groep Infopro Digital wordt gedaan en in herinnering gebracht wanneer de verzameling door een derde wordt gedaan.

De groep Infopro Digital kan de persoonsgegevens van een persoon in het bijzonder voor een van de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om de persoon op zijn websites en/of informatiesystemen te registreren en de levering en facturering van diensten/producten die door de ondernemingen van de groep Infopro Digital worden geleverd, te beheren (inclusief de verwerking van alle opgezochte of gevraagde informatie betreffende de producten of diensten ervan)
  Bv.: verwerking van bestellingen of van een inschrijving
 • Om aan de op hem rustende verplichtingen op grond van elk contract dat hem met de betrokkene verbindt en in het kader van het beheer van dit type contract te kunnen voldoen:
  Bv.: beheer van gebruikers-id’s voor software, toegangsbadges tot een seminar, enz.
 • Om aan de op hem rustende wettelijke verplichtingen te voldoen;
  Bv.: beheer van de deelname aan een opleidingssessie: bijhouden van een presentielijst
 • Voor de opvolging, het kritisch onderzoek en de verbetering van zijn aanbod van producten en diensten;
 • Voor de analyse van verbindings- en navigatiegegevens om er een surfgedrag uit af te leiden en/of de voorgestelde inhoud aan te passen aan de vastgestelde interesses;
 • Om dossiers bij te houden voor intern administratief gebruik (klachten van klanten, klantenbinding, enz.);
 • Voor doeleinden van handelsbevordering voor eigen rekening of voor die van zijn handelspartners en adverteerders, onder de volgende voorwaarden in onderstaand deel “Gebruik van de verzamelde gegevens”;
 • Voor deelname aan wedstrijden, loterijen of aanbiedingen.

4 Hoe en hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens die verwerkt worden komen uit de databanken van de groep Infopro Digital, en er worden heel strikte controleregels toegepast, in overeenstemming met de laatste technologische ontwikkelingen en de aanbevelingen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

4.1. De opslag van persoonsgegevens

De groep Infopro Digital neemt alle nodige voorzorgen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat ze vertekend of beschadigd worden of dat onbevoegde derden er toegang tot hebben.

De aanbevelingen van de commissies in verband met de gegevens worden in acht genomen bij het beheer van de veiligheid voor de hele groep.

4.2. Bewaartermijn van de gegevens en het archiveren

De bewaartermijn hangt af van de betrokken activiteit, van de aard van het contact (klant of prospect) en van wat gangbaar is in de sector.

♦ De groep Infopro Digital bewaart bepaalde verplichte documenten (facturen, enz.) zolang als wettelijk nodig is.

♦ De bewaartermijn van persoonsgegevens is automatisch vastgesteld voor de hele groep Infopro Digital op 6 jaar.

♦ Bepaalde gegevens worden minder lang bewaard:

 • De cookies vervallen dertien maanden na hun laatste bijwerking.
 • De prospectgegevens worden verwijderd na 3 jaar zonder antwoord op geen enkel verzoek.
 • De cv’s worden gedurende 2 jaar bewaard.

♦ De termijn houdt soms verband met het belang of de noodzaak van de verwerking ervan: de gegevens van klanten worden gedurende de zakelijke relatie bewaard of de gegevens die zijn opgenomen in de gidsen worden gedurende de ambtstermijn van de betrokkenen bewaard.

5. Wie zijn de derden die toegang hebben tot de verzamelde persoonsgegevens?

5.1. Binnen de groep Infopro Digital

De groep Infopro Digital bestaat uit meerdere ondernemingen die zich al dan niet binnen de Europese Unie bevinden en die persoonsgegevens kunnen verstrekken die afkomstig zijn van een andere dochteronderneming van de groep, in het kader van de functionele organisatie ervan²

Bepaalde verwerkingen worden bij wijze van voorbeeld uitgevoerd door een personeelslid van een andere dochteronderneming van de groep om commerciële bijstand te bieden, marktonderzoek of onderzoek van de klantendiensten te verrichten, voor het beheer van rekeningen, de levering van producten of diensten die vandaag of in de toekomst worden geleverd, of voor de deelname aan wedstrijden, loterijen of aanbiedingen.

De commercialisatie en vervaardiging van bepaalde producten en diensten van de groep Infopro Digital wordt in sommige gevallen door meerdere entiteiten van de groep uitgevoerd, waardoor het delen van faciliteiten ertoe kan leiden dat meerdere entiteiten de bestanden gebruiken in het kader van een toeleveringsrelatie of medeverantwoordelijkheid voor de verwerking. Alle intragroep overdrachten buiten de Europese Unie worden gereguleerd door een contract waarin de modelcontractbepalingen (zie verder, hoofdstuk 7) zijn opgenomen.

5.2. Buiten de groep Infopro Digital

De groep Infopro Digital kan de persoonsgegevens doorgeven die hij van verschillende derden heeft verzameld, zoals bijvoorbeeld:

 • klanten/partners die zich op een dienst hebben geabonneerd waarbij persoonsgegevens van de gebruikers kunnen worden verzameld, met name in het kader van een verzoek om in contact te worden gebracht met personen of in het kader van de opstelling van een prospectiebestand;
 • dienstverleners, onderaannemers en leveranciers om diensten voor hun rekening te verrichten (bijvoorbeeld: technische diensten, betalingsdiensten, identiteitscontrole, leveranciers van analysetools, tchat, prestaties);
 • andere ondernemingen, financiële instellingen of instellingen/diensten die verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wet om fraude te voorkomen of op te sporen, als deze openbaarmaking noodzakelijk is ter vrijwaring van de rechten van de groep Infopro Digital;
 • in gevallen waarbij de wet hierin voorziet of op formeel verzoek van een instantie (met name in het kader van een gerechtelijke procedure), overheids-, semi-overheids- of particuliere organen, in het kader van een openbare diensttaak;
 • bij een fusie, overname, ontbinding of verkoop van alle of een deel van de activa van de groep. De betrokken personen zullen per e-mail en/of via een opvallend geplaatst bericht op de website(s) van de groep in kennis worden gesteld van alle wijzigen betreffende het eigendom of inzake het gebruik van persoonsgegevens en van de keuzes waarover zij zullen beschikken.

5.3. Werkwijzen met derden

Wanneer persoonsgegevens om welke reden dan ook worden doorgegeven aan een derde (bijvoorbeeld: uitbesteding van diensten, prestaties die voor een klant zijn verricht), past de groep Infopro Digital de voorwaarden toe, zoals bepaald door de geldende wetgeving, met name de informatie van de personen die betrokken zijn bij deze overdracht.

De groep Infopro Digital zorgt ervoor dat passende contractuele bepalingen tussen de groep Infopro Digital en de betrokken derde garanderen dat laatstgenoemde:

 • De persoonsgegevens alleen zal gebruiken voor het door hem geformuleerde doel en overeenkomstig de bepaalde doeleinden, zoals vastgesteld in het kader van dit handvest,
 • En de passende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om de onrechtmatige of onwettige verwerking van persoonsgegevens, verlies of toevallige vernietiging van die persoonsgegevens, of beschadiging ervan te voorkomen.

6. Tot wie zich wenden voor meer informatie?

De groep Infopro Digital heeft zijn organisatie aangepast om te voldoen aan de eisen van de Europese Algemene

Verordening Gegevensbescherming en om aan alle personen alle informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die over hen werden verzameld en over de verwerking ervan.

6.1. Uitoefening van het recht van toegang, bezwaar, rectificatie en verwijdering

Alle verzoeken in verband met de uitoefening van uw rechten moeten naar het volgende adres worden verzonden: cnil@infopro-digital.com voor de groep en naar gdpr@ebp.be voor EBP (EBP, EBP Consulting, Bouwkroniek, La Chronique en Infobuild). Dit verzoek moet zoveel mogelijk informatie bevatten om uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst te kunnen worden behandeld: de aanvragers moeten bijvoorbeeld het gevraagde e-mailadres en het adres waarvoor het verzoek wordt ingediend aangegeven om het onderzoek te vergemakkelijken.

6.2. Uitoefening van het recht om te worden vergeten

Alle verzoeken in verband met persoonsgegevens die in een artikel verschijnen van een tijdschrift dat de groep Infopro Digital uitgeeft, moeten naar het volgende adres worden verzonden: droitoublimedia@infopro-digital.com voor de groep en naar gdpr@ebp.be voor EBP (EBP, EBP Consulting, Bouwkroniek, La Chronique en Infobuild).

De aanvraag moet de redenen van het verzoek bevatten. Zodra de gegevens verwijderd zijn, moet de betrokkene alle verzoeken om een artikel uit een zoekmachine te verwijderen rechtstreeks aan die zoekmachine richten.

6.3. Gegevensportabiliteit

Alle verzoeken in verband met gegevensportabiliteit moeten naar de DPO van de groep Infopro Digital worden verzonden, die u antwoord zal geven over de haalbaarheid van uw verzoek.

6.4. Aanwijzing van een Data Protection Officer (DPO) en beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Om dit aan te vullen, heeft de groep Infopro Digital een Data Protection Officer aangewezen die u op het volgende adres kunt bereiken: dpo@infopro-digital.com voor alle vragen of problemen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Eenieder heeft de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de Commissie van bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL – www.privacycommission.be/nl ).

7. Worden de gegevens buiten de EU overgedragen?

Als de groep Infopro Digital de persoonsgegevens doorgeeft aan een onderneming van de groep Infopro Digital of aan een derde die buiten de Europese Unie is gevestigd, worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat die gegevens hetzelfde niveau van bescherming genieten als opgelegd door de Europese Unie inzake de bescherming van persoonsgegevens.

In dit verband zal de groep Infopro Digital ervoor zorgen dat de verwerking overeenkomstig dit handvest wordt uitgevoerd en gereguleerd wordt door de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie die het mogelijk maken voldoende bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de grondrechten van personen te bieden.

8. Bestaan er specifieke verwerkingswijzen?

De groep Infopro Digital kan informatie over ondernemingen combineren met informatie die hen door natuurlijke personen is toevertrouwd onder de in dit handvest vastgestelde voorwaarden en voor de doelen die erin zijn bepaald.

De profileringsmethoden die binnen de groep Infopro Digital worden gebruikt, bestaan in het handmatig of automatisch kruisen van gegevens tussen bedrijfsbestanden en onze databanken met contactgegevens van de groep Infopro Digital (naam, functie, e-mailadres, enz.), op basis van objectieve criteria (omvang, sector, informatica-apparatuur, enz.).

9. Aanwerving

In het kader van zijn aanwervingsbeleid verzamelt en slaat de groep Infopro Digital persoonsgegevens op van potentiële kandidaten.

De groep Infopro Digital verzamelt de nodige informatie om profielen te kunnen zoeken die het meest geschikt zijn voor de te vervullen posten, in overeenstemming met de wet en de rechten en vrijheden van personen. De groep mag het cv met de contactgegevens van een persoon niet zonder zijn toestemming doorgeven aan derden.

De kandidaten die hun persoonsgegevens willen wijzigen of ze uit onze databanken verwijderen, kunnen op elk moment een e-mail sturen naar Job.RGPD@infopro-digital.com voor de groep of naar job@ebp.be voor EBP (EBP, EBP Consulting, Bouwkroniek, La Chronique en Infobuild) met vermelding van “persoonsgegevens” in het onderwerp. De kandidaat moet over de instemming van de als referentie opgegeven personen beschikken die door de groep Infopro Digital kunnen worden gecontacteerd. 10 Hoe wordt u op de hoogte gebracht van de bijwerkingen van dit handvest? De groep Infopro Digital kan dit handvest betreffende persoonsgegevens wijzigen of bijwerken. Alle bijwerkingen zullen op passend geachte plaatsen worden aangekondigd, zodat alle gebruikers op de hoogte worden gebracht van de datum van de laatste bijwerking. De belangrijkste bijwerkingen kunnen ten laatste op het moment dat die wijzigingen van kracht worden op de institutionele website van de groep Infopro Digital (www.infopro-digital.com) worden aangekondigd.

BIJLAGE 1: Browserinstellingen

De instellingen kunnen uw toegangsvoorwaarden tot de inhoud en diensten waarvoor cookies nodig zijn wijzigen.

Als de browser zo is ingesteld dat alle cookies geweigerd worden, kan de toegang tot de hele site of een deel ervan geblokkeerd zijn.

Om de cookies te beheren op een manier die zo dicht mogelijk aansluit bij de verwachtingen van de gebruikers, moet de browser zodanig worden ingesteld dat er rekening wordt gehouden met het doel van de cookies.

Internet Explorer
Klik in Internet Explorer op de knop Extra en vervolgens op Internet Opties.
Ga naar het tabblad Algemeen en klik onder Geschiedenis op Instellingen.
Klik op de knop Bestanden weergeven.

Firefox
Ga naar het tabblad Extra van de browser en selecteer vervolgens het menu Opties.
Er verschijnt een venster waarin u Privacy selecteert en op Cookies weergeven klikt.

Safari
In uw browser selecteert u het menu Bewerken > Voorkeuren.
Klik op Veiligheid.
Klik op Cookies weergeven.

Google Chrome
Klik op het icoon van het menu Extra.
Selecteer Opties.
Klik op het tabblad Geavanceerde opties en ga naar het onderdeel Vertrouwelijkheid.

 1. 1. Overwegende (47) van Verordening 2016/679: De gerechtvaardigde belangen van een verwerkingsverantwoordelijke (…) kan een rechtsgrond bieden voor verwerking, mits de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen, rekening houdend met de redelijke verwachtingen van de betrokkene op basis van zijn verhouding met de verwerkingsverantwoordelijke. Een dergelijk gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld aanwezig zijn wanneer sprake is van een relevante en passende verhouding tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke (…). (…) De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang.
 2. 2. Overwegende (48) van Verordening 2016/679: Verwerkingsverantwoordelijken die deel uitmaken van een concern of een groep van instellingen die aan een centraal lichaam verbonden zijn, kunnen een gerechtvaardigd belang hebben bij de doorzending van persoonsgegevens binnen het concern voor interne administratieve doeleinden, waaronder de verwerking van persoonsgegevens van klanten of werknemers.
Share This
Scroll to Top