#BCA 2022

Criteria

Climate Future Award

 • BCA_log-OK

  Criterium 1: Bijdrage aan klimaatadaptatie en duurzaamheid (5 punten)

  De mate waarin het project de circulaire economie belichaamt en meetbaar bijdraagt aan de bestrijding van de opwarming van de aarde (hitte, droogte en/of waterbeheersing) of andere duurzame doelstellingen (CO2-reductie, luchtkwaliteit, ...).

 • BCA_log-OK

  Criterium 2: Innovatie (3 punten)

  De mate waarin innovatieve methodes en/of technologieën worden ingezet die aanleiding geven tot kennisopbouw over ecologisch ontwerp en bouw. Is er sprake van een duurzaam totaalconcept? Is het haalbaar om de ecologische (en/of circulaire) ideeën in de hele bouwsector toe te passen?

 • BCA_log-OK

  Criterium 3: Maatschappelijk draagvlak (2 punten)

  De mate waarin het project bijdraagt aan het versterken van het maatschappelijke draagvlak voor klimaatbestendig plannen en ontwerpen. Wat zijn de aantoonbare positieve factoren van het duurzame gebouw op milieu- en financieel vlak? Brengt dit ecologische aspect nog andere voordelen met zich mee?

Belgian Construction Project Award

 • BCA_log-OK

  Criterium 1: Het BIM-gehalte (5 punten)

  De mate waarin BIM in de volledige doorlooptijd van het project wordt toegepast. In welke mate speelt BIM een centrale rol tijdens het ontwerp, de bouw en het latere beheer/onderhoud van het gebouw?

 • BCA_log-OK

  Criterium 2: Innovatie (3 punten)

  De mate waarin BIM op een creatieve manier werd ingezet om het project te verwezenlijken. Werd er ‘out of the box’ gedacht? Ook de mate waarin onderaannemers en toeleveranciers een actieve rol in het BIM-traject speelden, wordt door de jury bekeken.

 • BCA_log-OK

  Criterium 3: Efficiëntie (2 punten)

  De mate waarin de toepassing van BIM voor meer efficiëntie heeft gezorgd tijdens het ontwerp en de bouw. Welke zijn de financiële, ecologische en tijdswinsten? Ook de doelstellingen op deze vlakken in de toekomst (beheer en onderhoud van het gebouw) worden door de jury beoordeeld.

Smart Innovation Award

 • BCA_log-OK

  Criterium 1: Technische innovatie (5 punten)

  De mate waarin innovatieve technieken en/of processen in verschillende stadia werden ingezet om het project te verwezenlijken. Waar liggen de voordelen van deze manier van werken? Is er een kwantificeerbare winst? Betrof het een pilootproject? Is de innovatie toepasbaar in andere projecten? Kan deze winst opleveren voor andere actoren in de sector?

 • BCA_log-OK

  Criterium 2: Doelstelling (3 punten)

  Wat zijn de beoogde doelstellingen van deze innovatieve technieken en/of processen? Zijn deze van bouwtechnische, financiële, sociale, organisatorische of logistieke aard? Op welk vlak situeren zich de voordelen: financieel, veiligheid, kwaliteit, planning, efficiëntie, ...? Is het behalen van de doelstellingen kwantificeerbaar?

 • BCA_log-OK

  Criterium 3: Impact (2 punten)

  Beschrijf de toegevoegde waarde: welk impact hebben de innovatieve technieken en/of processen op jouw onderneming en de bouwsector in het algemeen? Verdient de investering in deze innovatie zich terug? Is er een directe return-on-investment of manifesteert deze zich pas op termijn? Welke voordelen zijn er voor de klanten en eindgebruikers?

Communication Award

 • BCA_log-OK

  Criterium 1: Impact (5 punten)

  Beschrijf de campagne/het project en leg de nadruk op het innovatieve karakter. Wat waren de doelstellingen? Welke strategie hanteerde je om deze te behalen? Hoe succesvol was de B2B campagne? Wat waren de gevolgen voor jouw organisatie en de bouwsector in het algemeen?Deze erkenning wordt uitgereikt aan een in de Benelux gerealiseerd BIM-infrastructuurproject. Een infrastructuur is een geheel van voorzieningen dat nodig is om een organisatie, een bedrijf of een instelling (goed) te laten functioneren. (vb. brug, station, sportinfrastructuur,…)

 • BCA_log-OK

  Criterium 2: Aanpak en uitvoering (3 punten)

  Omschrijf de manier waarop je deze campagne hebt geconcretiseerd. Hoe zijn jullie te werk gegaan? Welke medewerkers en externe partners werden bij de ontwikkeling en uitvoering betrokken? Werd er gewerkt volgens een strikte planning of niet? Werd de campagne tijdens de looptijd nog bijgestuurd? Wat was de duur van de campagne? Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan een in de Benelux gerealiseerde BIM-overheidsproject of overheidsgebouw. Publieke projecten zijn projecten die gerealiseerd zijn voor/in opdracht van/door entiteiten uit de publieke sector. (vb. school, ziekenhuis, openbare ruimte,…)

 • BCA_log-OK

  Criterium 3: Originaliteit en creativiteit (2 punten)

  Is de campagne op een origineel idee gebaseerd? Waar haalden jullie de inspiratie? In hoeverre heeft de campagne jullie bedrijfs- of productverhaal op een originele manier in de schijnwerpers geplaatst? Waarom is de campagne uniek en/of opvallend te noemen?

#BCA24

BCA_logo

Bouwkroniek/Batichronique, een product van EBP. // Burg. E. Demunterlaan, 3 Bus 6, 1090 Brussel // BTW BE 0451.979.022 // RPR Brussel

Contacteer ons

Social media

Share This
Scroll to Top